La política de privacitat del lloc www.tecnyre.com informa els usuaris d’aquesta pàgina web. L’accés a la web de TECNYRE,S.L., i a la seva informació comporta la submissió i l’acceptació de les condicions que preveu aquest Avís Legal. Per això us recomanem que en llegiu amb atenció el contingut si voleu accedir a la informació i els serveis que ofereix la web de TECNYRE,S.L. i fer-ne ús.

TITULARITAT DEL DOMINI

El nom del domini www.tecnyre.com està registrat a favor de TECNYRE,S.L., amb CIF B17057423 i domicili social a Pol. Ind. La Timba, nº1, 17742 Avinyonet de Puigventós.

POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

TECNYRE,S.L. garanteix el compliment amb la normativa de protecció de dades de caràcter personal vigent.

Com a norma general, la utilització de la web www.tecnyre.com no requereix la condició prèvia que els usuaris revelin les seves dades personals. No obstant això, en aquells supòsits en què l’usuari comuniqui les seves dades personals a TECNYRE,S.L., aquesta entitat en garanteix la confidencialitat, com també el compliment de tota la normativa, per a la qual cosa adoptarà les mesures tècniques necessàries que permetin mantenir la seguretat requerida.

Les dades que TECNYRE,S.L.  sol·liciti o els usuaris facilitin seran tractades amb conformitat a la normativa i s’utilitzaran d’acord amb les següents finalitats:

  • Amb la finalitat de mantenir informat a l’usuari sobre les nostres notícies i novetats o d’atendre les seves consultes i peticions a través dels formularis i correus electrònics que posem a la seva disposició a tal efecte a la nostra pàgina web.
  • Amb la finalitat de desenvolupar accions i campanyes així com informar de les mateixes en relació a les finalitats de TECNYRE,S.L.recollides a la pàgina web.
  • Amb la finalitat de proporcionar resposta a consultes que puguin plantejar-se.

Les dades no seran cedides a tercers ni s’efectuaran transferències internacionals de dades.

En tot cas, en cadascun dels moments en què poguessin recollir-se dades en el web, prèviament s’informarà a través d’un apartat específic de “Protecció de Dades” que haurà de ser llegit i acceptat per part de la persona, com a mostra de la seva conformitat.

L’usuari podrà exercir els drets que li reconeix la normativa de protecció de dades en qualsevol moment mitjançant comunicació escrita, a la qual heu d’adjuntar una fotocòpia del vostre DNI, adreçada a TECNYRE,S.L. a: Pol. Ind. La Timba, nº1, 17742 Avinyonet de Puigventós o al correu electrònic “info@tecnyre.com” . Així mateix, si no està d’acord amb el tractament realitzat per TECNYRE,S.L. pot presentar una reclamació davant l’Agencia Española de Protección de Datos.

En virtut del que es disposa en l’article 22 de la LSSI, el TECNYRE,S.L. podrà utilitzar dispositius d’emmagatzemament i recuperació de dades (cookies) en equips terminals dels destinataris, a condició de que aquests hagin donat el seu consentiment després d’haver-los proporcionat la deguda informació sobre la seva utilització. Els usuaris podran obtenir tota la informació sobre la finalitat de la instal·lació de les cookies i els usos que es farà d’aquestes a XXX  L’anterior no impedirà el possible emmagatzemament o accés d’índole tècnica només per efectuar la transmissió d’una comunicació per una xarxa de comunicacions electròniques o, en la mesura que resulti estrictament necessari, per a la prestació d’un servei de la societat de la informació expressament sol·licitat pel destinatari.

ADRECES IP

Els servidors del lloc web podran detectar de manera automàtica l’adreça IP i el nom de domini utilitzats per l’usuari. Una adreça IP és un nombre assignat automàticament a un ordinador quan aquest es connecta a Internet. Tota aquesta informació és registrada en un fitxer d’activitat del servidor degudament inscrit que permet el posterior processament de les dades amb la finalitat d’obtenir mesures únicament estadístiques que permetin conèixer el nombre d’impressions de pàgines, el nombre de visites realitzades als servidors web, l’ordre de visites, el punt d’accés, etc.

LSSICE – Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic i la LOPD

El tractament de les dades de caràcter personal, així com la tramesa de comunicacions realitzats utilitzant mitjançant mitjans electrònics, es realitzen amb conformitat a la Llei Orgànica 15/ 1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i la Llei 34/ 2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic.

L’usuari accepta que la legislació aplicable i els jutjats i tribunals competents per conèixer les divergències derivades de la interpretació o aplicació d’aquestes clàusules són els de l’Estat Espanyol. TECNYRE,S.L. es reserva el dret a realitzar els canvis que consideri necessaris en els termes i condicions establerts. Les modificacions s’inclouran de forma destacada al lloc www.tecnyre.com

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El nom del domini www.tecnyre.com és propietat de TECNYRE,S.L.. La pàgina web www.tecnyre.com en la seva totalitat, incloent el seu disseny, estructura, distribució, respostes a les consultes realitzades pels usuaris, texts, continguts, logotips, botons, imatges, dibuixos, codi font, documentació, així com tots els drets de propietat intel·lectual i industrial i qualsevol altre signe distintiu pertanyen a TECNYRE,S.L. o, en el seu cas, a les persones o entitats que figuren com a autors o titulars dels drets.

En concret, queda prohibida la reproducció (excepte per a un ús privat), la transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició del públic o qualsevol altra explotació dels continguts de la pàgina web www.tecnyre.com, sense el consentiment escrit del titular. A aquests efectes, l’interessat haurà de dirigir se a l’entitat.

RESPONSABILITAT DE TECNYRE,S.L.

TECNYRE,S.L. no es responsabilitza de qualsevol dany o perjudici derivat de circumstàncies de força major com, per exemple, error en les línies de comunicacions, defectes al maquinari i al programari dels usuaris, errors a la xarxa d’Internet (de connexió, a les pàgines enllaçades).

No es garanteix que la pàgina web funcioni de forma constant, fiable i correcta, sense demores o interrupcions.

TECNYRE,S.L. es reserva el dret a modificar la present política de privacitat amb l’objectiu d’adaptar-la a les possibles novetats legislatives, així com a què es puguin derivar dels codis tipus existents en la matèria o per motius estratègics o corporatius. Tot això, sense perjudici de reclamar el consentiment necessari dels afectats per realitzar els tractaments requerits, quan aquest consentiment no es consideri atorgat en funció dels termes de la present política de privacitat.

TECNYRE,S.L. té com a objectiu principal garantir la privacitat i la confidencialitat de les dades de caràcter personal dels usuaris, demanats mitjançant qualsevol sistema que permeti la transmissió de dades, viatjant per canals totalment segurs. Per tant, manifesta el seu compromís de compliment amb la legislació que en aquesta matèria sigui vigent en cada moment.

TECNYRE,S.L. no es responsabilitza del mal ús que es faci dels continguts de la seva pàgina web, sent responsabilitat exclusiva de la persona que hi accedeix o els utilitza. Tampoc no assumeix cap responsabilitat respecte a la informació continguda a les pàgines web de tercers a les que es pugui accedir a través d’enllaços des de la pàgina www.tecnyre.com. La presència d’aquests enllaços té una finalitat merament informativa, i no constitueixen en cap cas una invitació a la contractació de productes o serveis que es puguin oferir a la pàgina web de destinació. En cas que TECNYRE,S.L.  tingués coneixement efectiu que l’activitat o la informació a què remeten aquests enllaços és il·lícita, constitutiva de delicte o que pot lesionar béns o drets de tercers susceptibles d’indemnització, actuarà amb la diligència necessària per suprimir o inutilitzar l’enllaç corresponent en el menor espai de temps possible.

TECNYRE,S.L. no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en fòrums, xats, generadors de blocs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent en la pàgina web de TECNYRE,S.L. . No obstant això, i en compliment del que disposen els articles 11 i 16 de la LSSICE, TECNYRE,S.L.  es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col·laborant de manera activa en la retirada o, és el cas, bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional o internacional, els drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que l’usuari consideri que hi ha al lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, es prega ho faci saber de forma immediata a l’administrador del lloc web.

JURISDICCIÓ COMPETENT

Per la resolució de qualsevol qüestió, divergència, conflicte o problema que es pogués suscitar sobre la interpretació, aplicació i compliment de la present política, amb renúncia de forma expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre a l’usuari, i sense perjudici de la competència que en resulti per ministeri de llei, l’usuari se sotmet voluntàriament i de forma expressa als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Figueres.